Nørre Snede Skole

Nørre-Snede Skole er en 1,5-sporet skole, med fokus på Trivsel, læring og fællesskab

Nsskole

Skolen er en vigtig del af lokalsamfundet og har potentiale til at forøge dens rolle i denne. Dette kommer bl.a. til udtryk ved den store interesse der har været vedrørende nybyggeri og renovering af dele af de eksisterende skolebygninger. Samtidig har vi i skoleårene 16/17 og 17/18, fået etableret kontakt til mere end 30 lokale erhvervsdrivende, et samarbejde som skolen ser store potentialer i. Grundet færre resourcer, har vi ikke været aktiv på sammevis i 18/19.

Der er en stor forældreopbakning og en aktiv skolebestyrelse, der ikke går af vejen for at yde en ekstra indsats, hvis der er brug for det. Dette har bl.a resulteret i dannelsen af en støtteforening november 19.

Skolens lærere er fordelt på alle aldersgrupper. Dog med en overvægt i alderen mellem 40-50. Der er i lærerkollegiet et godt fællesskab, og nyansatte oplever, de bliver taget godt imod, og de falder hurtigt til på skolen.

Der har i flere år været arbejdet i selvstyrende team, hvor de enkelte team arbejder med fælles planlægning af undervisningen og holddeling på tværs af klasser og årgange. I skoleåret 18/19 har der været et øget fokus på, at få etableret rammer til at personalet i større grad kan arbejde i deres PLF. Pædagogerne indgår som en naturlig del i lærersamarbejdet og deltager i teammøderne og på afdelingsmøderne i den udstrækning, det er relevant.

I skoleåret 17/18 var det sidste år med rullende indskoling, og i 18/19 På mellemtrinnet og overbygningen er der fokus på parallellagte undervisningstimer på årgangen eller på tværs af årgangene.

Lejrskole og ekskursioner er en vigtig del af eleverne skolegang. Således priotere vi stadig at 4. eller 5. årg. tager på lejrskole med 2 overnatninger, og 9. årg har i de seneste år været i på Bornholm, med tid i København. Naturcenter Harrild Hede er flittigt besøgt af de forskellige klasser på skolen, samtidig med at vi har fokus på ekskursioner til bestemte steder, som fx Kongernes Jelling og Mosegård.

I skolens arbejde med entreprenørskab er der fokus på kreativitet, innovation og iværksætteri. Disse centrale elementer arbejdes der med både i forhold til det fagfaglige, men også i et samarbejde med foreninger og virksomheder i området. Det har i skoleåret 18/19 været et væsentligt fokus punkt, at arbejde med den entreprenante didaktik, og blik på at de entreprenante kompetencer bliver trænet i alle fag. 

Der blev politisk bevilget 60 mill. kr. til renovering af Nørre-Snede Skole. I april 18, var der indvielse af den renoverede og ombyggede skole. Afslutningen af dette projekt, har givet skolen gode rammer til at arbejde med forskellige undervisnings- og læringsmiljøer.

Se mere på: https://nsskole.aula.dk/